PRIVACYBELEID VAN  BORSTVOEDING VZW

 

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Borstvoeding vzw (hierna: “de vereniging”) verwerkt van haar [leden, abonnees, schenkers, deelnemers, … of andere contacten].

Als u lid wordt van de vereniging, een gift doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de vereniging verschaft (bijvoorbeeld om een vraag beantwoord te zien via e-mail of telefoon), geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

 

1. Vereniging

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Borstvoeding vzw, Iepersestraat 137; 8890 Moorslede, 051/77 18 03 ondernemingsnr 0422.255.450

 De functionar gegevensbescherming is bereikbaar via 051/77 18 03  info@borstvoedingvzw.be

 2. Welke gegevens verwerken we en met welk doel

2.1    In het kader van uw lidmaatschap, actief als kandidaat of borstvoedingsconsulente, deel neemt aan symposium of contacten met de vereniging, worden van u de volgende persoonsgegevens verwerkt (= opgeslagen, bewaard, gebruikt, …):

 a)       voor- en familienaam

b)       adresgegevens

c)       telefoonnummer

d)       e-mailadres

e)       borstvoedingservaringen

f)        werkgever

2.2   De vereniging verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over uw lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor het bezorgen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten.

b) uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en gegevens inzake borstvoedingservaringen worden gebruikt voor het doelgericht bezorgen van informatie aan mensen die met deze specifieke borstvoedingservaring te maken krijgen tijdens de lactatieperiode.

c) uw naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van uw lidmaatschap of deelname gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met de vereniging en om u te informeren over de mogelijke verder zetting van de samenwerking.

d)   Voor de consulentes : De vereniging gebruikt uw naam en e-mailadres om u maandelijks onze e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie waarvan we denken dat ze voor u nuttig of interessant kunnen zijn toe te sturen, tenzij u hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via mail naar info@borstvoedingvzw.be

e)  De vereniging gebruikt uw naam en telefoonnummer om u telefonisch te informeren over diensten, activiteiten en ondernemingen van de vereniging.

f) Bij het gebruik van een foto’s  : de vereniging gebruikt foto’s om op de website te plaatsen en om de infofolders te voorzien van documentatie. Hiervoor wordt uitdrukkelijk toestemming gevraagd om de foto’s langer dan één jaar te mogen gebruiken.

g)  De gegevens van de werkgever worden gebruikt om eventuele facturen te kunnen maken.

2.3 De vereniging kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De gegroepeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

 3. Bewaartermijnen

3.1   De vereniging verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop daarvan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de vereniging uw persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de vzw-of de fiscale wetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 4 Derden

4.1 Borstvoeding vzw verkoopt of deelt uw gegevens niet aan derde, tenzij Borstvoeding vzw daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechtelijke uitspraak.

5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

5.1 Om uw persoonsgegevens te beschermen heeft de vereniging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Op die manier worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

 6. Inzagerecht, verwijdering, klachten en vragen

6.1    Via de ledenadministratie (info@borstvoedingvzw.be ) kan u verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De vereniging zal uw verzoek steeds meteen in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat er aan is gegeven. Als de vereniging uw verzoek niet inwilligt zal zij u informeren over de redenen daarvoor.

6.2    Als u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 2, dan kan u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie(info@borstvoedingvzw.be) De vereniging zal het bezwaar meteen, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij dat op grond van een wettelijke verplichting niet kan. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie u hiervan op de hoogte brengen.

6.3   Als u klachten heeft over de manier waarop de vereniging uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, dan kan u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming  (info@borstvoedingvzw.be) Indien dit niet leidt tot een oplossing kan u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie (commission@privacycommission.be) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

6.4       Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie (info@borstvoedingvzw.be)

 7.  Melding autoriteit persoonsgegevens

7.1   Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, wordt de Privacy commissie hiervan op de hoogte gesteld. U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld.

 8. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de verenigingswebsite bekend gemaakt. Wij raden u aan om regelmatig ons privacybeleid te bekijken.

 

 

 

 

Datum  12/06/2018