Naar aanleiding van CAO 80 van 27 november 2001, algemeen bindend verklaard bij Koninklijk besluit van 21 januari 2001 (verschenen in het Belgisch Staatsblad op 12 februari 2001) hebben de werkneemsters van de privésector, recht op borstvoedingspauzes. Oorspronkelijk kon een borstvoedende moeder tot de zevende maand na de bevalling borstvoedingspauzes nemen (eventueel tot de 9de maand indien ze bevallen was van een premature baby). Wat de contractuele ambtenaren betreft in dienst van de federale overheid, werd het “verlofbesluit” van 19.11.1998 aangepast, zodat zowel de statutaire ambtenaren als de contractuele personeelsleden recht hebben op borstvoedingsverlof volgens ongeveer dezelfde modaliteiten als deze van de C.A.O. nr. 80. De betrokkenen genieten dienstvrijstelling voor de uren van borstvoedingspauzes (dus met behoud van de wedde). Een omzendbrief verschenen in het Belgisch Staatsblad op 31 juli 2002 bevatte de nodige instructies aan de federale overheidsinstellingen.

Wat zijn borstvoedingspauzes?

Een borstvoedende werkneemster heeft het recht om het werk even stil te leggen om haar baby borstvoeding te geven en/of melk af te kolven. De werkgever moet hiervoor een aangepast lokaal ter beschikking stellen. In bepaalde gevallen kan een plaats in de privéwoning van de werkgever hiertoe dienen. De werkneemster kan ook met haar werkgever een andere plaats overeenkomen bijvoorbeeld: een lokaal van de opvangvoorziening waar het kind verblijft: het eigen huis van de werkneemster, gemeentelokalen, ruimten in winkelcentra waar borstvoeding mogelijk is… Het is zeker niet de bedoeling dat de moeder ergens in een toiletruimte moet voeden of kolven.

Duur van de borstvoedingspauzes.

Werkt de borstvoedende werkneemster 4 uur of langer per dag, dan heeft ze recht op één pauze van een halfuur. Werkt ze minstens 7,5 uur, dan heeft ze recht op 2 pauzes. Ze mag dan 2 pauzes van telkens een half uur nemen of één pauze van een uur. De duur van de pauze is inbegrepen in de arbeidsdag. De borstvoedende werkneemster moet de pauzes dus wel diezelfde dag opnemen. Voor borstvoedende moeders die werken voor de Vlaamse overheid werd er geen duur van de borstvoedingspauzes vastgelegd, ze heeft recht op borstvoedingspauzes ‘a rato van de benodigde tijd’.

De werkneemster komt best met de werkgever overeen wanneer ze borstvoedingspauze(s) wil nemen. Het tijdstip kan nadien nog herzien worden. Komt ze niet tot een akkoord, dan vallen de borstvoedingspauzes onmiddellijk voor of na de rusttijden die in het arbeidsreglement staan.

Hoe borstvoedingspauzes aanvragen?

De werkgever moet 2 maanden vooraf op de hoogte gebracht worden van de borstvoedingspauze(s) via een aangetekend schrijven of een attest. De termijn kan in onderlinge overeenstemming ingekort worden.

Om recht te hebben op borstvoedingspauzes moer er een attest van Kind en Gezin/ ONE of een medisch attest kunnen voorgelegd worden. Dit moet elke maand opnieuw gebeuren.

Vergoeding

De borstvoedingspauze is een onderbreking van de arbeidsovereenkomst en wordt in de privésector niet vergoed door de werkgever. De werkneemster heeft wel recht op een vergoeding ten laste van de mutualiteit die 82% bedraagt van het normale brutoloon. Er geldt geen loongrens bij de berekening van deze vergoeding. Voor werkneemsters van de openbare sector wordt de wedde gewoon doorbetaald.

Ontslagbescherming

Vanaf het moment dat de werkgever op de hoogte is van de borstvoedingspauzes tot een maand na het laatste attest van Kind en Gezin/ ONE of medisch attest, is de werkneemster beschermd tegen ontslag.

De werkgever is verplicht om in samenwerking met de arbeidsgeneesheer een risicoanalyse uit te voeren voor al zijn personeelsleden om na te gaan of er werkomstandigheden zijn die niet verenigbaar zijn met het geven van borstvoeding.

Van zodra een werkneemster die borstvoeding geeft haar werkgever hiervan op de hoogte heeft gebracht en uit de risicoanalyse is gebleken dat ze werkt op een risicovolle werkpost, zal de arbeidsgeneesheer beslissen in welke mate en onder welke voorwaarden deze werkneemster haar arbeid mag blijven uitoefenen. In sommige gevallen kan lactatieverlof nodig zijn.

Meer info?

Brochure FOD: Wegwijs in….. werk en ouderschap www.werk.belgie.be

Aanvragen: dircie@werk.belgie.be